Zakres usługi w zakresie zarzadzania nieruchomościami

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów i nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontowych,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych i negocjowanie z wykonawcami,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – odbiór tych prac.

Obsługa administracyjna:

 • optymalizacja wariantów rozwiązań ekonomicznych  (opłacalność utrzymania nieruchomości przez racjonalizację wydatków, naliczanie należności, maksymalizację zysków),
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi odpady,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości,
 • ochrona
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty mieszkaniowej,
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych Wspólnoty (regulaminów, statutów) oraz sporządzanie umów własnych,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi,
 • negocjowanie cen i warunków umów,
 • analiza i zatwierdzanie kosztorysów.

Obsługa bankowo – księgowa:

 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
 • pobieranie funduszy celowych związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • przygotowywanie sprawozdań.