KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Biuro Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. w Grudziądzu. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować za pomocą maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz drogą pocztową: Grudziądz 86-300, ul. J. Włodka 16 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających:

a. Z realizowania zawartej umowy. 
b. Z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do którego przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz wykonywania przepisów:

  • Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377),
  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741),
  • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388),

c. Z dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi oraz w przypadku innego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane do prawidłowej realizacji celów określonych w umowie oraz w podanych podstawach prawnych. Ponadto dane osobowe zbierane są w celu prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami, m.in. do tworzenia i archiwizacji akt lokali, dokumentów rozliczeniowych, księgowych etc., a także pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie, przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź na czas niezbędny w celu wywiązania się z obowiązków przewidzianych przepisami prawa nałożonych na Administratora – zależnie, który z tych okresów jest dłuższy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania takie jak podmioty zapewniające wsparcie finansowo-księgowe, wykonujące czynności serwisowe i administrujące nieruchomością.

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
  • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy oraz zadań wykonywanych przez Zarządcę Nieruchomości.

9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.